Barn kan mer og får til mer enn hva vi tror bare vi voksne tar oss tid til å lytte og lar dem få muligheter.

Alle barn er født intellegente, med mulighet for lek, erfaring, utforsking, samarbeid og læring. Vi henter inspirasjon fra Reggio Emilia filosofi, hvor grunntanken bygger på humanistisk psykologi, og et positivt menneskesyn, hvor man ser hver enkelt barn som unikt og med iboende ressurser. Grunntanken i filosofien handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget liv, i et demokrati, der hver enkelt menneskes iboende ressurser blir sett på som er ressurs for seg selv, andre og samfunnet.

Barn har 100 språk:

 Det legges vekt på at barn har 100++ ulike iboende språk, hvor det verbale er ett av mange flere uttrykksmåter. Barn tilegner seg kunnskap, og gir innput på mange flere uttrykksmåter enn bare det verbale. Barn er aktive med kroppen, måler, sanser med alle sanser, erfarer gjennom aktiv utforsking, prøve, feile, prøve igjen, oppdagelser, ideer.....

Barn leker med teorier i fantasi og i virkelighet. Barna bearbeider ved hjelp av lek, sang, bevegelse, sanser, sammen med andre, med materialer, verktøy og rommet. Hvert barn har ulike kapasiteter/ ressurser, og det å få bruke disse som sitt språk, i samspill med omgivelsene og andre mennesker, er verdifullt i bygging av egen kunnskap, utvikling og læring. Barn søker forståelse og sammenheng, og ved hjelp av ulike innfallsvinkler til teori og tema, kan de utvikle sin egen motivasjon for å lære nye ting.

Det å se på hvert enkelt barn som unikt, og med iboende ressurser, er for oss et positivt barnesyn. I kraft av dette, mener vi det gir barnet en positiv innfallsvinkel og motivasjon til egen læring og verdi. Vi voksne skal være støttende, tett inntil, inspirere og motivere. Vi må ikke bli for ivrig i vår higen etter rett fakta kunnskap. Vi må være lyttende, tålmodig for å kunne gi barnet mulighet til å oppdage hva de faktisk kan selv.

For oss i Amandus er dette et menneskesyn som inspirerer oss i arbeidet med barn i barnehage. Vi ønsker ikke å kopiere barnehagedriften og metodene i Reggio Emilia, Italia. Vi er i Norge, i Risør, og med de forutsetninger dette gir. Men vi lar arbeidet i Reggio Emilia være et grunnlag for refleksjon over egen praksis, og eget møte med barn, foreldre og samfunnet her i Norge, i Amandus barnehage.