ET BARN ER FØDT RIKT MED IBOENDE MULIGHETER

Alle barn er født unikt og særegent, med muligheter for lek, opplevelser og deltagelse i et fellesskap. Barn lærer i sosiale sammenhenger sammen med andre barn og voksne. For oss i Amandus er det viktig å gi barn tid, ro og rom for varierte, spennende og magiske muligheter for lek, læring, opplevelser og fantasi igjen og igjen.

Vårt mål er at Amandus skal være en barnehage det er gøy å være i. Barna skal få leke og utfolde seg sammen i et inkluderende fellesskap. Ved å tilby barna et innhold med stor variasjon, samtidig satt inn i en sammnheng, vil det gi barn og voksne muligheter for lek, utvikling og læring. 

Barn lærer i samspill med andre, sammen med kamerater, verktøy/ materialer og rom. De inntrykk barn får, blir bearbeidet i barnas hjerne, som deretter kommer til uttrykk som noe nytt barnet har erfart. Barn har 100 måter å tenke, leke, sanse, snakke, erfare på, 100 ulike utrykksmåter. Det er disse 100... vi som voksen skal lytte til, observere og se for å få tak på barns ressurser og muligheter.

Barndommen er en livsfase med egenverdi. Lek og læring må ses på under ett, men størst likevel er barns muligheter og tid til LEK. 

Vi ønsker at Amandus skal være et fellesskap man har lyst til å være en del av. Både små og store.

Barn er unike og ulike. Barn har ressurser. Barn må få delta i sin hverdag, og få lov til å utvikle og påvirke sine leke- og læringsprosesser.

Ved å bekrefte barnet som et unikt tenkende vesen. Med egne rettigheter, egene teorier, tror vi mange vil vokse opp til å bli demokratiske tenkende voksne, som på sikt kan påvirke samfunnet vårt. 

 

"Det man hører glemmer man

Det man ser husker mann

Det man gjør forstår man"

Loris Malaguzzi